FrancisOfAssisi

Maligayang Kapistahan ni San Francisco ng Asis!

by • October 4, 2014 • Provincial Minister MessageComments Off on Maligayang Kapistahan ni San Francisco ng Asis!2429

Ika-4 ng Oktubre, 2014
Kapistahan ng Ating Amang Serapiko, San Francisco ng Asis

Mga Minamahal kong Kapatid,

Kapayapaan at lahat ng kabutihan!

Nagpapasalamat at nagpupuri tayo sa Panginoon sa araw na ito dahil sa biyaya ni San Francisco ng Asis para sa simbahan. Mahigit 800 taon na ang nakararaan nang siya ay mabuhay sa panahong talagang na-iiba sa ating kasalukuyang panahon nguni’t ang kanyang mga mithiin sa buhay, at ang kanyang mga turo ay patuloy pa ring humahamon sa atin magpasahanggang ngayon.

Isinabuhay niya ang ebanghelyo at marahil para sa marami noong panahon niya si San Francisco ang natatanging “ebanghelyo” na kanilang nabasa. Ayon sa mga ilang komentarista ng buhay ni San Francisco, ibinaligtad nito ang mga tuntunin ng mundo sa loob ng 44 ng taon ng kanyang buhay at itinuon sa daan patungo sa kalooban ng Diyos.

Magandang nailarawan ng Unang Pagbasa na partikular sa araw ng kanyang kapistahan (Sirac 50:1, 3-4, 6,7) ang mahahalagang katangian at katauhan ni San Francisco:
Siya ang “nagpa-ayos ng templo:” Itinaguyod niyang muli ang Simbahan.
Siya’y “tipunan ng tubig na sinlawak ng dagat na tanso:” Puno ng Espiritu, si San Francisco ay sisidlan ng biyaya ng Diyos.
Siya ang “makinang na talang nakadungaw sa siwang ng ulap:” Sa pagkakakilala niya sa sarili, sa kanyang mga kahinaan at pagiging maliit nanatili pa rin ang pag-asa niya sa Diyos.

Sa Ebanghelyo naman partikular din sa kapistahan ( Mt. 11:25-30), makikita natin na sa pagtitiwala ni San Francisco sa Diyos, ang marapat na pag-angkin niya sa sarili bilang “anak ng Diyos”, umiibig ng labis sa Kanya at umaasa. Ang mga sugat ni Kristo na itinatak sa kanya ay tanda nga ng kanyang tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Muli nakapiling natin ang walang hanggang awa at pagmamahal ni Hesus sa pamamagitan ni San Francisco. Siya’y ALTER CHRISTUS.

At kaya nga inaanyayahan tayo at hinahamon tayo bilang mga taga-sunod ni San Francisco na maging mga bagong “Francisco” sa ating panahon. May apat na mga katangian na kaakit-akit at kapuna-puna sa espiritualidad ni San Francisco na mahalaga nating matutunan at maisabuhay.

Una na ang pagka-ugat niya kay Hesus. “Ako ang puno ng ubas kayo ang sanga” (John 15:5). Sa kanyang pamumuhay sa minoridad at pagmamahal sa karukhaan binalot niya ang kanyang sarili sa damit ni Kristo. Suriin natin ang ating sarili ngayon kung kanino tayo naka-ugat; kung sino o ano ang tinuturing nating haligi.

Ikalawa, ang kanyang pamumuhay sa kapayakan. Nabuhay si San Francisco ng “sapat” nang ang iba’y magkaroon ng para sa kanila’y “dapat”. Ito’y isang buhay na laban sa pag-aangkat sa sariling kapakanan lamang, buhay na laban sa materialismo ng mundo.

Ikatlo, ang kanyang buhay panalangin, pagninilay at pagbubulay-bulay. Dito makikita ang malalim na pakikipag-ugnayan niya sa Diyos at ang pakikipag-ugnayan niya rin sa lahat ng kalikasan. Dahil dito tinuring niya ang lahat bilang kapatid. Pinasusuri sa atin kung paano natin pinangangalagaan ang kalikasan.

Ika-apat, ang kanyang pakikiramay. Si San Francisco ay larawan ng pang-unawa at pakiki-isa ng Diyos. Paano tayo nakikitungo sa ating kapwa? Ramdam ba natin ang kanilang pangangailangan? o tinatalikuran natin sila sa kanilang pakikiusap sa atin? Namimili ba tayo ng ating makaka-ugnay o bukas tayo sa lahat lalo na ang mga mahihina at di natin katulad?

Marahil wala ng magiging tulad ni San Francisco, pero bilang tagasunod niya, sa pamamagitan ng sarili nating mga katangian maianinag nawa natin sa iba di lang ang larawan niya kundi ang imahen ng kanyang pinagkakatigan at pinakamamahal- ang ating Panginoong Hesu Kristo!

Maligayang Kapistahan po ni San Francisco ng Asis! Pagpalain kayo ng Diyos!

Ang inyong Kapatid kay Kristo,

Kap. Eugenio Juanilo P. Lopez, OFMCap.
Punong Lingkod
Kapatirang Capuchino ng Pilipinas

Pin It

Related Posts

Comments are closed.